Обуки од областа на БЗР

Согласно добиено овластување од Министерството за труд и социјална политика, Технолаб спроведува обуки за стручно оспособување на стручни лица за […]

Обуки за управители со отпад

Тим од експерти со положен стручен испит за управување со отпад реализира индивидуални или колективни обуки за управување и постапување […]