Испитување на тешки метали

Испитувањето на тешки метали во лабораториајта на Технолаб се изведува со емисиона спектрометрија со индуктивно спрегната плазма (ICP-OES). Оваа метода […]

Анализа на почва

Лабораторијата на Технолаб врши мострирање на примероци од почва и нивна анализа со примена на стандардни лабораториски методи. Опсегот на […]